EPALE- Platforma electronică pentru educația adulților în EuropaEPALE este o comunitate multilingvă deschisă participării cadrelor didactice, a formatorilor, a cercetătorilor, a personalului academic, a decidenților politici și a oricărei alte persoane care îndeplinește un rol profesionist în învățarea adulților, oriunde în Europa.

În centrul EPALE se află comunitatea. Aceasta se întemeiază pe partajarea de conținut privind învățarea adulților, inclusiv știri, postări pe bloguri, resurse, precum și evenimente și cursuri.

EPALE este finanțată de Comisia Europeană, fiind cel mai recent demers ca parte a unui angajament continuu de a îmbunătăți calitatea serviciilor europene de învățare a adulților. Membrii comunității pot interacționa cu colegii lor din domeniul învățării adulților din întreaga Europă folosind facilitățile oferite de acest site, inclusiv forumurile și posibilitatea de a comenta asupra blogurilor. De asemenea, puteți interacționa cu colegii dumneavoastră din Europa prin intermediul domeniilor tematice, în cadrul cărora conținutul este structurat pe teme. Puteți găsi proiecte și puteți stabili legături profesionale căutând parteneri cu ajutorul bazei de date.
EPALE are o politică editorială robustă, care se concentrează și ea pe comunitatea de învățare a adulților.

Mai multe informatii puteti afla accesand:EPALE
ESCO (European Skills Competences Occupations) – O clasificare europeană a aptitudinilor, competenţelor, calificărilor şi ocupaţiilorCe este ESCO?

ESCO este prima clasificare europeană, multilingvă, a aptitudinilor/competențelor, calificărilor și ocupațiilor. ESCO este o clasificare disponibilă tuturor instituţiilor/părţilor interesate din domeniile pieţei muncii şi educaţiei, pentru a fi utilizată şi inclusă în modelele lor de afaceri pentru îmbunătăţirea concordanţei între cererea şi oferta de muncă, reducerea decalajelor de aptitudini/competenţe şi îmbunătăţirea interoperabilităţii între diversele pieţe ale muncii şi sistemele de educaţie din Statele membre.

ESCO este standardul real la care sistemele educaționale vor putea să se raporteze și în funcție de care vor ști să își ajusteze strategiile.
ESCO îmbunătăţeşte considerabil concordanţa dintre cererea (locurile de muncă vacante) şi oferta de muncă (persoanele în căutare de muncă)la toate nivelurile, de la nivel local sau sectorial la nivel naţional şi european, în vederea sprijinirii creării unor noi locuri de muncă. În contextul mai amplu al Strategiei UE 2020 ESCO este un instrument care facilitează crearea unor pieţe de muncă caracterizate de tranziţii lejere de la un loc de muncă la altul, dar şi de la educaţie la prima ocupare şi măsuri de formare la întoarcerea în muncă.

ESCO susține echivalarea simplă a competențelor pentru fiecare nivel de calificare și exprimă cerințele pentru fiecare ocupație într-o manieră clară, pe înțelesul tuturor. ESCO este singură clasificare multilingvă existentă la nivel European care face legătura între abilităţi/competenţe şi ocupaţii, ce este diponibilă gratuit pentru toate instituţiile active pe piaţa muncii şi educaţiei şi pentru alte instituţii interesate. Noul cadru înlesnește identificarea abilităților transferabile, a noilor nevoi de competențe și a diferențelor dintre competențele actuale și cele necesare.

ESCO oferă angajatorilor o descriere a postului acurată și relevantă. Cei care se află în căutarea unui loc de muncă poate folosi elementele ESCO în redactarea CV-ului, pentru o potrivire perfectă cu postul. Mai mult, datorită caracterului multilingv al ESCO , un CV scris în română va fi repede armonizat cu un post scos la concurs de un angajator din Germania, de exemplu. ESCO va facilita schimbul de informații între diverșii actori ai pieței, atât la nivel național, cât și european.

ESCO permite alinierea sistemelor de educație/formare din toate statele membre UE, fiind menită să ușureze tranziția de la școală la viața activă și să încurajeze mobilitatea pe piața muncii. Toţi actorii interesaţi sunt încurajaţi să contribuie activ la desfăşurarea dezvoltării sale.

Mai multe informatii puteti afla accesand:ESCO

Asigurarea calităţii în formarea profesională continuă a adulţilorÎn ultimul deceniu, învăţarea în rândul adulţilor a ocupat o poziţie centrală în cadrul politicilor de cooperare europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale. Astfel, Miniştrii educaţiei din ţările membre ale Uniunii Europene au fost de acord ca, până în anul 2020, cel puţin 15% dintre adulţi să participe la o formă de educaţie sau formare profesională, datorită contribuţiei esenţiale a educaţiei adulţilor la competitivitate, angajare pe piaţa muncii şi adaptabilitate socială.

Participarea adulţilor la procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii este departe de a atinge nivelul de referinţă de 15% în majoritatea statelor din UE, doar Danemarca, Olanda, Finlanda, Suedia şi Marea Britanie au depăşit acest obiectiv. Procentul variază semnificativ de la 1.4% până la 31.6% (2012), trendul fiind de stagnare. Procentele de participare ale adulţilor la învăţare sunt scăzute mai ales pentru persoanele slab calificate sau de vârstă înaintată.

Uniunea Europeană a oferit o serie de recomandări care se referă la provocările legate de necesitatea adoptării unei strategii de învăţare pe tot parcursul vieţii, care să ofere adulţilor cu competenţe scăzute acces la învăţare pe tot parcursul vieţii şi să consolideze coerenţa dintre educaţie, învăţare pe tot parcursul vieţii, formarea profesională şi ocuparea forţei de muncă.

Una dintre provocările adresate României este reprezentată de creşterea ratei de participare a adulţilor (25-64 de ani) la învăţarea pe tot parcursul vieţii la 10% până în anul 2020. Până în acest moment, România nu a înregistrat un progres considerabil cu privire la acest indicator, dacă ţinem cont că în ultimii 6 ani (2007-2013) a crescut doar cu 0,7 procente (2% în momentul actual). Conform statisticilor, ţara noastră are una dintre cele mai mici rate ale participării adulţilor la învăţarea pe tot parcursul vieţii, înregistrând un progres sub minimul stabilit de Comisia Europeană. Strategia UE 2020 stabileşte atingerea unui procent de 15% pentru adulţii participanţi la învăţarea pe tot parcursul vieţii.

Validarea şi recunoaşterea învăţării informale şi non-formale sunt considerate ca fiind unele dintre instrumentele necesare pentru a motiva adulţii să se implice în procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii. Toate statele membre UE, inclusiv România, au dezvoltat sau dezvoltă cadre naţionale ale calificărilor (CNC) în concordanţă cu cadrul european al calificărilor (EQF). Mai mult de jumătate dintre ţările membre ale UE au luat măsuri care se adresează dezvoltării calificărilor şi sistemelor de asigurare a calităţii în educaţia şi formarea profesională.

Mai multe informatii puteti afla accesand:AQ-FPC

IMI PQ NET România - Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România


1 - Sistemul de informare al Pieţei Interne (Sistemul IMI) Piaţa Internă este definită prin Art.7 al Tratatului de la Roma ca o zonă fără frontiere interne, în care este asigurată libera circulaţie a bunurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalului.
În cadrul Pieţei Unice Europene, persoanele, bunurile, serviciile şi capitalurile circulă la fel de liber ca şi pe teritoriul oricărui Stat Membru.
Sistemul de Informare al Pieţei Interne (Sistemul IMI) a fost realizat de către Comisia Europeană - Direcţia Generală Informatică, sub coordonarea Direcţiei Generale Piaţa Internă şi Servicii, pentru a facilita comunicarea între Autorităţile Competente din Statele Membre ale Spaţiului Economic European prin intermediul unei aplicaţii web-based IMI-NET. Aplicaţia IMI-NET, care permite schimbul oficial de informaţii între toate autorităţile competente, coordonatori naţionali şi delegaţi, este complet funcţională din data de 22 februarie 2008.

2 - Ce este IMI?
IMI este un instrument multilingv on-line, care facilitează schimbul de informații între administrațiile publice din Europa implicate în punerea în aplicare a legislație IMI le permite autorităților:
- să identifice omologii din altă țară a UE;
- să-și adreseze întrebări;
- să depășească barierele lingvistice utilizând întrebări, răspunsuri și formulare traduse în prealabil;
- să se informeze cu privire la evoluția cazului;
- să păstreze și să partajeze informații.
IMI conectează circa 13 000 de utilizatori din peste 7 000 de autorități publice.

3 - Cum funcționează în practică?
Cereri de informații
O autoritate dintr-o țară poate trimite o întrebare sau o cerere de informații către o autoritate din altă țară (ex. Privind o calificare profesională sau experiența în muncă). O autoritate din Regatul Unit are nevoie de mai multe informații despre calificările profesionale ale unui arhitect francez. Ea selectează întrebările pertinente, afișate în limba engleză.
Autoritatea din Franţa primește cererea cu întrebările și răspunsurile posibile, afișate în limba franceză. Însă autoritatea din Regatul Unit va primi răspunsul în limba engleză.

Registre
Acestea le permit autorităților să păstreze și să consulte informații structurate, cum ar fi baza de date a licențelor de transport de numerar sau repertoriul de registre aflat la dispoziția tuturor autorităților din IMI.
Autoritățile din zona euro pot verifica dacă o societate implicată în transportul transfrontalier de numerar în euro deține licența necesară.
Notificări și alerte
Autoritățile se pot informa reciproc cu privire la noile măsuri, restricții, riscuri sau evenimente (ex. Noi tipuri de diplome pentru arhitecți).
Statele membre notifică Comisia și alte state membre cu privire la eventualele noi cerințe impuse prestatorilor de servicii.

4 - Care sunt avantajele utilizării IMI?
IMI poate fi accesat pe internet, fără să fie necesară utilizarea vreunui software.
Sistemul este sigur și garantează protecția datelor cu caracter personal:
- au acces numai autoritățile publice înregistrate;
- autoritățile au acces numai la informațiile care le privesc în mod direct;
- le asigură o protecție a datelor mai bună decât cea oferită de alte canale de comunicare (ex. Poștă electronică sau telefon);
- se aplică automat măsuri suplimentare pentru protecția datelor cu caracter personal.
Coordonatorii naționali IMI oferă cursuri de formare și sprijin.
IMI reduce costurile pentru cetățeni, generate de întârzieri administrative.
Autoritățile pot urmări stadiul cererilor în IMI și le sunt trimise automat atenționări.
Sistemul este flexibil și se poate adaptat la diferitele structuri administrative naționale (ex. Centralizate, descentralizate).

5 - Sistemul de Informare al Pieţei Interne - componenta Calificări Profesionale (IMI PQ)
În data de 23 iunie 2008 a avut loc la Bucureşti lansarea oficială a Sistemului de Informare pentru Piaţa internă în România.
Proiectul IMI PQ NET România susţine iniţiativa Comisiei Europene privind dezvoltarea Sistemului de informare a pieţei interne (IMI), prin desfăşurarea unor activităţi de sprijin la nivel naţional adresate partenerilor sociali (agenţii şi organizaţii guvernamentale, asociaţii profesionale, organizaţii ale societăţii civile) şi facilitarea unei comunicări eficiente cu organizaţiile similare din Uniunea Europeană şi Spaţiul Economic European (SEE), prin intermediul platformei informatice IMI.
Reţeaua IMI PQ NET România cuprinde toate instituţiile, organizaţiile şi asociaţiile profesionale din România care sunt abilitate prin lege să reglementeze procesele de recunoaştere a calificărilor profesionale precum şi autorităţile care elaborează standarde şi metodologii pentru formarea, certificarea şi validarea competenţelor pentru aceste calificări.

Sistemul de Informare pentru Piaţa internă – IMI, componenta PQ pentru calificările profesionale din România este implementat în ţara noastră de către CNRED(Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor).
CNRED actualizează permanent lista autorităţilor competente pentru profesiile reglementate sectorial şi pentru profesiile reglementate din România.
CNRED a organizat un Grup interministerial de lucru, cu toate autorităţile competente, pentru implementarea IMI în România, precum şi sesiuni de instruire, în mod etapizat şi progresiv.

Mai multe informaţii puteţi afla accesând:
1 - IMI PQ NET România
2 - PIATA UNICA A UE - Sistemul de informare al pietei interne
Europass vă deschide porţile pentru a învăţa şi munci în EuropaCe este Europass ?
Dacă planificaţi să vă înscrieţi într-un program de studii sau de formare profesională, căutaţi un loc de muncă
sau să obţineţi experienţă în străinătate, este important să vă puteţi face aptitudinile şi competenţele clar înţelese.

Europass reprezintă un nou mod de a ajuta oamenii să:
-îşi facă aptitudinile şi competenţele uşor şi clar de înţeles în Europa (Uniunea Europeană, EFTA/EEA şi ţările candidate);
-să se mişte oriunde în Europa.

Europass este sprijinit de o reţea de Centre Naţionale Europass (inclusiv în România).
Europass a fost stabilit prin Decizia Nr. 2241/2004/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 decembrie 2004, referitoare la transparenţa cadrului unic pentru calificări şi competenţe profesionale.
In Romania, Centrul National Europass (CNE) a fost infiintat prin Hotararea de Guvern nr. 67 din 24 ianuarie 2007 privind participarea Romaniei la programele comunitare. CNE este parte a Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (ANPCDEFP), agentie care administreaza, la nivel national, Programul de invatare pe tot parcursul vietii, Erasmus Mundus si Tineret in actiune.

Europass este compus din cinci documente:
-două documente (Curriculum Vitae Europass (CV-) şi Paşaportul Lingvistic Europass) pe care le puteţi completa singuri şi
-alte trei documente (Suplimentul Europass la Certificatul profesional, Suplimentul Europass la Diplomă şi Mobilitatea Europass) completate şi emise de organizaţii competente.

1-Curriculum vitae Europass
Este documentul de baza al cadrului comun de asigurare a transparentei competentelor si calificarilor;
Inlocuieste formatul de CV european, lansat in 2002;
Se completeaza individual, permitand prezentarea calificarilor, aptitudinilor si competentelor intr-o ordine logica.

2-Pasaportul lingvistic Europass
Instrument de auto-evaluare a competentelor lingvistice, in vederea facilitarii accesului la educatie, formare profesionala sau pe piata muncii;
A fost creat de catre Consiliul Europei, ca parte a Portofoliului Lingvistic European (care cuprinde, in plus, Biografia lingvistica si Dosarul);
Se completeaza individual si poate fi anexat CV-ului Europass.

3-Suplimentul Europass la Certificatul professional
Poate fi obtinut de orice persoana care poseda o diploma de formare vocationala sau un certificat de competenta profesionala emise de un furnizor autorizat de CNFPA;
Clarifica si face mai usor de inteles informatiile continute in Certificatul original;
Suplimentul nu reprezinta un substitut al Certificatului original sau un sistem de recunoastere sau validare a competentelor profesionale;
Este util pentru cei care doresc sa urmeze cursuri (de specializare, calificare, recalificare) sau pentru angajare (mai ales cand e vorba de o institutie de educatie / formare sau de un angajator dintr-o alta tara europeana).

4-Suplimentul Europass la Diploma
Clarifica si face mai usor de inteles informatiile continute in diploma de licenta;
Nu reprezinta un substitut al diplomei originale sau un sistem de recunoastere sau validare a cunostintelor sau competentelor;
Este eliberat de catre institutia de invatamant superior care a eliberat diploma de licenta.

5-Documentul de Mobilitate Europass
Prezinta o perioada de activitate organizata intr-o alta tara europeana (state membre UE, statele EFTA / EEA si tarile candidate), in vederea invatarii sau a formarii profesionale. Perioada respectiva este numita experienta de mobilitate Europass. Poate fi vorba despre efectuarea unui stagiu de formare profesionala intr-o firma, derularea unui stagiu de voluntariat intr-un ONG, participarea la un program de mobilitate academica sau schimburi universitare etc.
Experienta de mobilitate Europass este monitorizata de doua institutii aflate in parteneriat – una in tara de origine, cealalta in tara gazda. In cadrul acestui parteneriat, cele doua institutii stabilesc de comun acord obiectivele, continutul si durata mobilitatii. De asemenea, fiecare participant urmeaza sa fie ghidat si sprijinit de un mentor pe durata mobilitatii;
Fiecare mobilitate trebuie sustinuta de un parteneriat intre doua organizatii din tari diferite. Organizatiile partenere pot fi scoli, universitati, centre de formare, firme, ONG-uri, centre de cercetare etc.;
Perioadele de mobilitate sunt recunoscute si certificate de catre institutia de origine si institutia gazda.

Toate documentele Europass se elibereaza gratuit. Utilizarea lor este utila in perspectiva angajarii, a accesului la programe de educatie / formare, indiferent de nivel si domeniu de activitate, sau pur si simplu pentru a avea o imagine mai clara cu privire la cunostintele, calificarile si competentele dvs., pentru organizarea propriului parcurs de dezvoltare si formare.

Mai multe informatii puteti afla aici:
Europass
ANPCDEFP
Sistemul european de credite pentru educație și formare profesională (ECVET)Ce este ECVET ?

ECVET (Sistemul European de Credit pentru Educatie si Formare Vocationala/ European Credit system for Vocational Education and Training) are ca scop sa faciliteze validarea, recunoasterea si acumularea de realizari in educatia si formarea vocationala, in invatarea formala, informala si non-formala, dobandite in timpul sederii intr-o alta tara sau in diferite situatii.

Sistemul de credite de acumulare și transfer ECVET(Sistemul European de Credite Transferabile pentru Formarea Profesională – European Credit Sistem for Vocational Education and Training) concretizează preocuparea la nivel European pentru asigurarea transparenței, compatibilității, transferabilității și recunoașterea competențelor și/sau a calificărilor între toate țările prin promovarea nivelurilor comune de referință, a principiiilor comune pentru certificare și a măsurilor comune privind transferul sistemului de credite în domeniul educației și formării profesionale. Este un sistem care permite acumularea si transferul creditelor dobandite prin recunoasterea rezultatelor invatarii in Educatia si Formarea Vocationala (VET) din Europa.
ECVETeste reglementat de legislatia europeana, insa participarea institutiilor este voluntara si protocoalele nationale sunt respectate.

Scopul ECVET este sa faciliteze mobilitatea fortei de munca in VET in Europa. A fost testat in proiecte pilot in Uniunea Europeana cu intentia de a extinde aplicarea sa in mod progresiv spre categorii mai largi de calificari VET, fie existente, fie noi. Are avantajul de a oferi studentilor pos
ibilitatea sa isi planifice procesul de invatare in conformitate cu nevoile lor si cu schimbarile de viata, si creste posibilitatile de angajare a studentilor VET la nivelul Uniunii Europene. Conform acestei abordari, cursantii pot acumula rezultatele invatarii necesare (transformate in credite) pentru o anumita calificare, in timp, in tari diferite sau in situatii diferite.


Principiile ECVET

ECVET este o metodă care permite descrierea calificărilor în termeni de unităţi de învăţare transferabile şi acumulabile (cunoştinţe, deprinderi şi competenţe/ Knowledge, skills and competences – KSC), cărora le sunt alocate puncte de credit.

ECVET este destinat facilitării transferului şi acumulării rezultatelor învăţării dobândite în cadrul mutării individului dintr-un context al învăţării în altul, dintr-un sistem de calificare în altul.

ECVET se va baza pe participarea voluntară a Statelor Membre şi a actorilor sociali la sistemele de calificare şi la formarea profesională corespunzătoare.

ECVET va fi un mecanism de stimulare a sinergiei între furnizorii de formare, prin sprijinul pe care îl va acorda cooperării dintre organizaţiile partenere, în scopul transferului şi acumulării de credite de învăţare individuale.

ECVET poate fi implementat indiferent de contextul de învăţare. ECVET facilitează transferul şi validarea rezultatelor învăţării non-formale şi informale.

ECVET ajută la îmbunătăţirea accesului la calificări pentru toţi cetăţenii, pe parcursul întregii vieţi a acestora.

Sistemul European de Credite pentru Educație și Formare Profesională (ECVET) își propune:
-să faciliteze validarea și recunoașterea aptitudinilor și cunoștințelor profesionale dobândite în diferite țări și sisteme, astfel încât acestea să poată fi luate în considerare în vederea obținerii unor certificări;
-să încurajeze mobilitatea între țări și medii diferite de învățare;
-să asigure o mai mare compatibilitate între diferitele sisteme de Educație și Formare Profesională (EFP) din Europa și între certificările pe care acestea le oferă;
-să asigure o mai mare capacitate de inserție profesională pentru absolvenții instituțiilor de educație și formare profesională și să sporească încrederea angajatorilor în aptitudinile și cunoștințele pe care le atestă fiecare certificare EFP.

Acronime

CEDEFOP (Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale)
CNDIPT (Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic )
ECVET/SECEFP (European Credit system for Vocational Education and Training /Sistemul European de Credite pentru Educatie si Formare Vocationala)
VET/EFP (Vocational Education And Training/Educatie si Formare Profesionala)
ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System/Sistemul european de credite acumulabile si transferabile)
EQF/CEC (European Qualifications Framework/Cadrul European al Calificarilor)
EQAVET (European Quality Assurance in VET/Cadrul european de referinta pentru asigurarea calitatii in educatie si formare profesionala)
ANPCDEFP (Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale)


Mai multe informatii puteti afla aici:
Educatie si formare
ANPCDEFP
Flag Counter